UDSYN

Kunstner Marianne Steenholdt Bork viser på Alverdens Kunstudstilling i Hjarbæk 2022 keramiske ugler.

Årets tema UDSYN er fortolket ud fra sætningen,

“Man kunne begynde med at dreje hovedet”,

oversat til italiensk

“Si potrebbe iniziare girando la testa”.

Uglen kan dreje sit hoved 180 grader, den er nattens solo jæger.

Minerva er den romerske gudinde for visdom og strategisk krigsførelse samt støtte for kunsten, handel, lærdom og håndarbejde.

Uglen er hendes attribut.

Den keramiske proces kræver fordybelse og tålmodighed en modsætning til at fare rundt som et senmodernistisk, rastløst, urbant individ.

Galleri og værksted Filihankat i Højbjerg er base for den kunstneriske udfoldelse, hertil lægges indtryk af verden afsluttet med et værk med fortællingens karakter.

Udsyn er kaos og orden.

Længe leve lystvandring.

Viden og erfaring kommer til udtryk i keramikken i bedste fald med et humoristisk anstrøg.

At tilegne sig et fremmed sprog er at tage en andens mentale frakke på.

“Si potrebbe iniziare girando la testa”, Marianne Steenholdt Bork, april 2022.

VIEW

Artist and ceramist Marianne Steenholdt Bork shows ceramic owls at Alverdens Kunstudstilling in Hjarbæk 2022.

This year’s theme VIEW is interpreted from the sentence,

“You could start by turning your head”,

translated into Italian

“Si potrebbe iniziare girando la testa”.

The owl can turn its head 180 degrees, it is the solo hunter of the night.

Minerva is the Roman goddess of wisdom and strategic warfare as well as the sponsor of arts, trade, knowledge and handicrafts.

The owl is the symbol of Minerva.

The ceramic process requires contemplation and patience as opposed to wandering around as a late modernist, restless, urban individual.

Gallery and workshop Filihankat in Højbjerg is the base for the artistic expression of Marianne Stenholdt Bork. To this is added impressions of the outside world, resulting in ceramic art characterized by the narrative.

View (visibility) is chaos and order.

Long live pleasure walking.

Knowledge and experience are expressed in Marianne’s ceramics at best with a humorous touch.

Acquiring a foreign language is putting on someone else’s mindset.

“Si potrebbe iniziare girando la testa”, Marianne Steenholdt Bork, april 2022.